FANDOM


ΕποικοδομισμόςEdit

Αρχές εποικοδομισμούEdit

nΗ διδασκαλία είναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη δεξιότητα, που βελτιώνεται μέσα σε συγκεκριμένα διδακτικά περιβάλλοντα, που αποτελούν αυτό που λέμε «κοινότητα μάθησης» (learning community)

nΗ μάθηση εξελίσσεται μέσω της διδασκαλίας, η διδασκαλία μέσω της μάθησης

nΔιερευνητική, συνεργατική και ελεύθερη μάθηση

nΟ μαθητής, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, καλείται να μάθει να μαθαίνει (ικανότητα να διαχειρίζεται τη διαδικασία της μάθησης)

nΟ τρόπος με τον οποίο ο το διδακτικό υλικό ολοκληρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων: η ουσία της διδασκαλίας

nΟ μαθητής καλείται να αυτονομηθεί βαθμιαία από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σύστημα μετάδοσης της γνώσης

nΗ μάθηση καθοδηγείται και εξελίσσεται μέσω της κοινωνικής διάδρασης

nΟ δάσκαλος διαμεσολαβεί μεταξύ του αναγνώστη και της γνώσης, προσφέρει υποστήριξη στο μαθητευόμενο και «χτίζει», σε συνεργασία με αυτόν, γέφυρες αντίληψης και γλωσσικής ικανότητας, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Griffin&Cole, 1984)

nΗ μάθηση: είναι διαδικασία προσωπικής κατασκευής, η οποία εδράζεται στις προηγούμενες γνώσεις

Piaget:

nΕνεργητική δράση του ατόμου, με σκοπό να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον του: ο μαθητής «κατασκευάζει» τη γνώση, δεν την αποδέχεται παθητικά

nΒασικό στη θεωρία του Piaget είναι το γνωστικό σχήμα: κάθε τι νέο οικοδομείται πάνω και με υλικά προϋπάρχουσας γνώσης

Bruner:

nτα γνωστικά αυτά πρότυπα το άτομο τα οικειοποιείται από την κοινωνία, προσαρμόζοντάς τα στις δικές του ανάγκες, κατά έναν ενεργητικό τρόπο → ευρετική μάθηση.

nη σταδιακή ανακάλυψη της γνώσης αποτελεί κίνητρο για το μαθητή

nανακαλυπτικές διαδικασίες: δοκιμή, πείραμα, επαλήθευση ή διάψευση)

nεκπαιδευτικός: καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Ρόλος καθοδηγητή, εμψυχωτή, διευκολυντή

Σπειροειδής διάταξη της ύλης:

¨Οποιοδήποτε αντικείμενο είναι δυνατό να διδαχθεί αποτελεσματικά σε οποιονδήποτε μαθητή, με έναν τρόπο κατάλληλο για το επίπεδο της κατανόησής του

¨οι έννοιες εισάγονται από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στο νοητικό επίπεδο των μαθητών και επαναλαμβάνονται σε μεγαλύτερες τάξεις, εμπλουτισμένες με νέα στοιχεία

nΑλληλεπίδραση περιβαλλόντων μάθησης και μαθητή

nΤο να γινόμαστε ένα με το υπό μελέτη φαινόμενο είναι το κλειδί για τη μάθηση.

nΚοινωνική αλληλεπίδραση

nΣυνεργατική μάθηση

nσημαντική η παρέμβαση του εκπαιδευτικού

nTο κοινωνικό περιβάλλον διαμεσολαβεί και προσδιορίζει τον τρόπο αντίληψης του ατόμου (Μηχανισμός της εσωτερίκευσης)

Vygotsky:

¨σημασία της γλώσσας

(το πρώτο σύστημα διαμεσολάβησης της κοινωνίας στη διαμόρφωση του νου – οργανώνει την αντίληψη και τη μνήμη – οδηγεί τον άνθρωπο από την αίσθηση στον ορθό λόγο)

¨ζώνη επικείμενης ανάπτυξης

(αναπαριστά τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ατόμου σε οποιοδήποτε τομέα, η οποία πραγματώνεται με τη διαμεσολαβική υποστήριξη του περιβάλλοντος)

nΘεωρίες δραστηριότητας (activity theory)

nΕγκατεστημένη μάθηση (situated learning)

nΚατανεμημένη νόηση (distributed cognition)

Λογισμικά «ανοικτού» τύπου

nΟ μαθητής καλείται να επιλύσει προβληματικές καταστάσεις αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές

nο μαθητής ανακαλύπτει σταδιακά, επαληθεύει ή διαψεύδει τις υποθέσεις του

nΕμπλοκή και προσωπική έκφραση

nπολλαπλές αναπαραστάσεις, έννοιες ή οντότητες

nη λαθεμένη άποψη ανατρέπεται μέσω κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης

nΛογισμικά τύπου «ανοιχτού μικρόκοσμου»

nLogo (Papert) : υλοποίησε τις ιδέες του Piaget με έναν ιδιαίτερο τρόπο

Επιρροή στον τρόπο διδασκαλίας με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση

nΚοινωνική Δικτύωση και Web 2.0

nΛογισμικά με υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας

Συμβολή του Κονστρουκτιβισμού στο σχεδιασμό εφαρμογών ΤΠΕ

nανοιχτά προβλήματα

nσύνθετες ομαδικές εργασίες

nέρευνα

nαλληλοδιδακτική μεταξύ των μαθητών

nσυνδιδασκαλία πολλών δασκάλων στην ίδια τάξη

nκοινωνικές και αυθεντικές δραστηριότητες

nσύνδεση θεωρίας και πράξης

nπαιγνιώδης μάθηση

nεπίλυση πραγματικών προβλημάτων

nενιαιοποιητική τάση αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική (το σύστημα λειτουργεί ως όλον).